Menu
Your Cart

Terms & Conditions

The official terms and conditions as deposited with the Chamber Of Commerce are available in Dutch only upon request @ info@approvedsneakers.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij de online winkel www.approvedsneakers.com. De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden in de online winkel www.approvedsneakers.com. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

         - Dag: kalenderdag;

- Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Approved Sneakers

Telefoonnummer: 06-42410105

Bereikbaarheid: dinsdag tot en met zaterdag van 09:00 – 18:00

E-mailadres: info@approvedsneakers.com

KvK-nummer: 60216530

BTW-identificatienummer: NL001974321B32

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden

Approved Sneakers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Approved Sneakers.

Artikel 4 - Assortiment

Alle producten die door Approved Sneakers worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking tenzij anders vermeld. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Approved Sneakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 6 - Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor koper. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Approved Sneakers kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7 - Levering

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Approved Sneakers overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Approved Sneakers te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan Approved Sneakers te melden.

Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren.

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

•Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider

•Het product is niet meer op voorraad

•De vermelde prijs was onjuist

•het vermoeden bestaat van misbruik

Artikel 9 - Retour

Approved Sneakers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Approved Sneakers of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

De consument heeft het recht van retour binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product retourneren. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de (onbeschadigde) originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper noch voor, vintage (oudere) of reeds gebruikte/gedragen producten waarbij niet kan worden gegarandeerd dat volledig gebruik zonder (verdere) beschadiging mogelijk is.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

LET OP! Producten uit de SALE categorie kunnen alleen geruild worden. Verzendkosten zijn voor de consument.

Artikel 10 - Garantie

Approved Sneakers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Approved Sneakers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Approved Sneakers. Approved Sneakers is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Approved Sneakers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

         indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Approved Sneakers zijn verricht;

         indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

         indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

         indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Approved Sneakers te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Approved Sneakers mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Approved Sneakers te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Approved Sneakers zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Approved Sneakers is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Approved Sneakers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Approved Sneakers als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

Artikel 12 – Pre-order Producten & kortingen

Pre-order producten worden meteen verstuurd als deze zijn afgeleverd bij Approved Sneakers. Approved Sneakers is niet verantwoordelijk voor de exacte release en lever datum van een pre-order product.  Pre-order producten kunnen niet worden geannuleerd na betaling van het desbetreffende product. Approved Sneakers is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van een pre-order product. Een selectie producten kunnen buiten onze kortingsprogramma's vallen, dit kan per periode verschillen. Jordan Retro modellen en Quickstrike modellen zijn hier een vast onderdeel in.

Artikel 13 – Klachten procedure.

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar info@approvedsneakers.com met in de titel: KLACHT #(ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Approved Sneakers probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Artikel 14 – Nieuwsbrief

Bij het accepteren van onze algemene voorwaarden stemt u er ook mee in dat we uw gegevens alleen zal worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Approved Sneakers en verwante bedrijven middels een internetnieuwsbrief.

Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Approved Sneakers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie. Approved Sneakers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten.

Artikel 15 – Pricacy & Cookies

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from www.approvedsneakers.com (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information”.

We collect Device Information using the following technologies:

- “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

- “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

- “Web beacons”, “tags”, and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information”.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are referring to both Device Information as well as Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:

- Communicate with you;

- Screen our orders for potential risk or fraud; and

- Provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example. we use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site -- you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

BEHAVIOURAL ADVERTISING

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by using the links below:

- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above.

DATA RETENTION

When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at info@approvedsneakers.com